دارو هایی که با حرف C شروع می شوند

CEFTRIAXONE از شرکت LUPIN

CEFTRIAXONE از شرکت LUPIN Abbreviated New Drug Application (ANDA): 065263 Company: LUPIN Email Other Important Information from FDA Products on ANDA 065263 Drug Name Active Ingredients Strength Dosage Form/Route Marketing Status TE Code RLD RS CEFTRIAXONE CEFTRIAXONE SODIUM EQ 10GM BASE/VIAL INJECTABLE;INJECTION Discontinued None No No Approval Date(s) and History, Letters, Labels, Reviews for ANDA …

CEFTRIAXONE از شرکت LUPIN Read More »

CEFTRIAXONE از شرکت LUPIN

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTRIAXONE از شرکت LUPIN Abbreviated New Drug Application (ANDA): 065263 Company: …

CEFTRIAXONE از شرکت LUPIN Read More »

CEFTRIAXONE از شرکت TEVA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTRIAXONE از شرکت TEVA Abbreviated New Drug Application (ANDA): 065262 Company: …

CEFTRIAXONE از شرکت TEVA Read More »

CEFTRIAXONE از شرکت TEVA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTRIAXONE از شرکت TEVA Abbreviated New Drug Application (ANDA): 065262 Company: …

CEFTRIAXONE از شرکت TEVA Read More »

CEFTRIAXONE از شرکت FRESENIUS KABI USA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTRIAXONE از شرکت FRESENIUS KABI USA Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CEFTRIAXONE از شرکت FRESENIUS KABI USA Read More »

CEFTRIAXONE از شرکت FRESENIUS KABI USA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTRIAXONE از شرکت FRESENIUS KABI USA Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CEFTRIAXONE از شرکت FRESENIUS KABI USA Read More »

CEFTRIAXONE از شرکت ACS DOBFAR

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTRIAXONE از شرکت ACS DOBFAR Abbreviated New Drug Application (ANDA): 065329 …

CEFTRIAXONE از شرکت ACS DOBFAR Read More »

CEFTRIAXONE از شرکت ACS DOBFAR

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTRIAXONE از شرکت ACS DOBFAR Abbreviated New Drug Application (ANDA): 065329 …

CEFTRIAXONE از شرکت ACS DOBFAR Read More »

CEFTRIAXONE از شرکت ACS DOBFAR

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTRIAXONE از شرکت ACS DOBFAR Abbreviated New Drug Application (ANDA): 065328 …

CEFTRIAXONE از شرکت ACS DOBFAR Read More »

CEFTRIAXONE از شرکت ACS DOBFAR

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTRIAXONE از شرکت ACS DOBFAR Abbreviated New Drug Application (ANDA): 065328 …

CEFTRIAXONE از شرکت ACS DOBFAR Read More »

اسکرول به بالا