دارو هایی که با حرف C شروع می شوند

CEFTRIAXONE از شرکت WOCKHARDT

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTRIAXONE از شرکت WOCKHARDT Abbreviated New Drug Application (ANDA): 065180 Company: …

CEFTRIAXONE از شرکت WOCKHARDT ادامه مطلب »

CEFTIN از شرکت GLAXOSMITHKLINE

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTIN از شرکت GLAXOSMITHKLINE New Drug Application (NDA): 050605 Company: GLAXOSMITHKLINE …

CEFTIN از شرکت GLAXOSMITHKLINE ادامه مطلب »

CEFTIN از شرکت GLAXOSMITHKLINE

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTIN از شرکت GLAXOSMITHKLINE New Drug Application (NDA): 050672 Company: GLAXOSMITHKLINE …

CEFTIN از شرکت GLAXOSMITHKLINE ادامه مطلب »

CEFTAZIDIME SODIUM IN PLASTIC CONTAINER از شرکت BAXTER HLTHCARE

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTAZIDIME SODIUM IN PLASTIC CONTAINER از شرکت BAXTER HLTHCARE Abbreviated New …

CEFTAZIDIME SODIUM IN PLASTIC CONTAINER از شرکت BAXTER HLTHCARE ادامه مطلب »

CEFTAZIDIME IN DEXTROSE CONTAINER از شرکت B BRAUN

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTAZIDIME IN DEXTROSE CONTAINER از شرکت B BRAUN New Drug Application …

CEFTAZIDIME IN DEXTROSE CONTAINER از شرکت B BRAUN ادامه مطلب »

CEFTAZIDIME از شرکت AUROBINDO PHARMA LTD

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTAZIDIME از شرکت AUROBINDO PHARMA LTD Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CEFTAZIDIME از شرکت AUROBINDO PHARMA LTD ادامه مطلب »

CEFTAZIDIME از شرکت AUROBINDO PHARMA LTD

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTAZIDIME از شرکت AUROBINDO PHARMA LTD Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CEFTAZIDIME از شرکت AUROBINDO PHARMA LTD ادامه مطلب »

CEFTAZIDIME از شرکت ACS DOBFAR

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTAZIDIME از شرکت ACS DOBFAR Abbreviated New Drug Application (ANDA): 062640 …

CEFTAZIDIME از شرکت ACS DOBFAR ادامه مطلب »

CEFTAZIDIME از شرکت WOCKHARDT

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTAZIDIME از شرکت WOCKHARDT Abbreviated New Drug Application (ANDA): 065196 Company: …

CEFTAZIDIME از شرکت WOCKHARDT ادامه مطلب »

CEFTAROLINE FOSAMIL از شرکت APOTEX

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTAROLINE FOSAMIL از شرکت APOTEX Abbreviated New Drug Application (ANDA): 208075 …

CEFTAROLINE FOSAMIL از شرکت APOTEX ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن