CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE از شرکت UNICHEM

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE از شرکت UNICHEM Abbreviated New Drug Application (ANDA): 213324 …

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE از شرکت UNICHEM ادامه مطلب »

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE از شرکت AUROBINDO PHARMA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE از شرکت AUROBINDO PHARMA Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE از شرکت AUROBINDO PHARMA ادامه مطلب »

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE از شرکت SUN PHARM INDS LTD

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE از شرکت SUN PHARM INDS LTD Abbreviated New Drug …

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE از شرکت SUN PHARM INDS LTD ادامه مطلب »

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE از شرکت TWI PHARMS INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE از شرکت TWI PHARMS INC Abbreviated New Drug Application …

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE از شرکت TWI PHARMS INC ادامه مطلب »

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE از شرکت INVAGEN PHARMS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE از شرکت INVAGEN PHARMS Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE از شرکت INVAGEN PHARMS ادامه مطلب »

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE از شرکت PAR PHARM INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE از شرکت PAR PHARM INC Abbreviated New Drug Application …

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE از شرکت PAR PHARM INC ادامه مطلب »

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE از شرکت RUBICON

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE از شرکت RUBICON Abbreviated New Drug Application (ANDA): 208170 …

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE از شرکت RUBICON ادامه مطلب »

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE از شرکت APOTEX

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE از شرکت APOTEX Abbreviated New Drug Application (ANDA): 206703 …

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE از شرکت APOTEX ادامه مطلب »

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE از شرکت WATSON LABS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE از شرکت WATSON LABS Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE از شرکت WATSON LABS ادامه مطلب »

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE از شرکت PLIVA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE از شرکت PLIVA Abbreviated New Drug Application (ANDA): 074421 …

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE از شرکت PLIVA ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن