CITALOPRAM HYDROBROMIDE

CITALOPRAM HYDROBROMIDE از شرکت JUBILANT GENERICS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CITALOPRAM HYDROBROMIDE از شرکت JUBILANT GENERICS Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CITALOPRAM HYDROBROMIDE از شرکت JUBILANT GENERICS ادامه مطلب »

CITALOPRAM HYDROBROMIDE از شرکت HETERO LABS LTD III

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CITALOPRAM HYDROBROMIDE از شرکت HETERO LABS LTD III Abbreviated New Drug …

CITALOPRAM HYDROBROMIDE از شرکت HETERO LABS LTD III ادامه مطلب »

CITALOPRAM HYDROBROMIDE از شرکت BIOVAIL LABS INTL

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CITALOPRAM HYDROBROMIDE از شرکت BIOVAIL LABS INTL New Drug Application (NDA): …

CITALOPRAM HYDROBROMIDE از شرکت BIOVAIL LABS INTL ادامه مطلب »

CITALOPRAM HYDROBROMIDE از شرکت SUN PHARM INDUSTRIES

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CITALOPRAM HYDROBROMIDE از شرکت SUN PHARM INDUSTRIES Abbreviated New Drug Application …

CITALOPRAM HYDROBROMIDE از شرکت SUN PHARM INDUSTRIES ادامه مطلب »

CITALOPRAM HYDROBROMIDE از شرکت COSETTE

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CITALOPRAM HYDROBROMIDE از شرکت COSETTE Abbreviated New Drug Application (ANDA): 077048 …

CITALOPRAM HYDROBROMIDE از شرکت COSETTE ادامه مطلب »

CITALOPRAM HYDROBROMIDE از شرکت APOTEX INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CITALOPRAM HYDROBROMIDE از شرکت APOTEX INC Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CITALOPRAM HYDROBROMIDE از شرکت APOTEX INC ادامه مطلب »

CITALOPRAM HYDROBROMIDE از شرکت EPIC PHARMA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CITALOPRAM HYDROBROMIDE از شرکت EPIC PHARMA Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CITALOPRAM HYDROBROMIDE از شرکت EPIC PHARMA ادامه مطلب »

CITALOPRAM HYDROBROMIDE از شرکت CHARTWELL MOLECULAR

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CITALOPRAM HYDROBROMIDE از شرکت CHARTWELL MOLECULAR Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CITALOPRAM HYDROBROMIDE از شرکت CHARTWELL MOLECULAR ادامه مطلب »

CITALOPRAM HYDROBROMIDE از شرکت HIKMA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CITALOPRAM HYDROBROMIDE از شرکت HIKMA Abbreviated New Drug Application (ANDA): 077043 …

CITALOPRAM HYDROBROMIDE از شرکت HIKMA ادامه مطلب »

CITALOPRAM HYDROBROMIDE از شرکت MYLAN

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CITALOPRAM HYDROBROMIDE از شرکت MYLAN Abbreviated New Drug Application (ANDA): 077042 …

CITALOPRAM HYDROBROMIDE از شرکت MYLAN ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن