CISPLATIN

CISPLATIN از شرکت FRESENIUS KABI USA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CISPLATIN از شرکت FRESENIUS KABI USA Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CISPLATIN از شرکت FRESENIUS KABI USA ادامه مطلب »

CISPLATIN از شرکت BEDFORD

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CISPLATIN از شرکت BEDFORD Abbreviated New Drug Application (ANDA): 074713 Company: …

CISPLATIN از شرکت BEDFORD ادامه مطلب »

CISPLATIN از شرکت PHARMACHEMIE BV

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CISPLATIN از شرکت PHARMACHEMIE BV Abbreviated New Drug Application (ANDA): 074656 …

CISPLATIN از شرکت PHARMACHEMIE BV ادامه مطلب »

CISPLATIN از شرکت WEST-WARD PHARMS INT

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CISPLATIN از شرکت WEST-WARD PHARMS INT Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CISPLATIN از شرکت WEST-WARD PHARMS INT ادامه مطلب »

CISPLATIN از شرکت TEVA PHARMS USA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CISPLATIN از شرکت TEVA PHARMS USA Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CISPLATIN از شرکت TEVA PHARMS USA ادامه مطلب »

CISPLATIN از شرکت HQ SPCLT PHARMA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CISPLATIN از شرکت HQ SPCLT PHARMA New Drug Application (NDA): 018057 …

CISPLATIN از شرکت HQ SPCLT PHARMA ادامه مطلب »

CISPLATIN از شرکت MYLAN LABS LTD

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CISPLATIN از شرکت MYLAN LABS LTD Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CISPLATIN از شرکت MYLAN LABS LTD ادامه مطلب »

CISPLATIN از شرکت GLAND PHARMA LTD

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CISPLATIN از شرکت GLAND PHARMA LTD Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CISPLATIN از شرکت GLAND PHARMA LTD ادامه مطلب »

CISPLATIN از شرکت ACCORD HLTHCARE

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CISPLATIN از شرکت ACCORD HLTHCARE Abbreviated New Drug Application (ANDA): 206774 …

CISPLATIN از شرکت ACCORD HLTHCARE ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن