CIMETIDINE HYDROCHLORIDE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER

CIMETIDINE HYDROCHLORIDE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER از شرکت HOSPIRA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CIMETIDINE HYDROCHLORIDE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER از شرکت …

CIMETIDINE HYDROCHLORIDE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER از شرکت HOSPIRA ادامه مطلب »

CIMETIDINE HYDROCHLORIDE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER از شرکت HOSPIRA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CIMETIDINE HYDROCHLORIDE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER از شرکت …

CIMETIDINE HYDROCHLORIDE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER از شرکت HOSPIRA ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن