CILOSTAZOL

CILOSTAZOL از شرکت SLATE

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CILOSTAZOL از شرکت SLATE Abbreviated New Drug Application (ANDA): 077208 Company: …

CILOSTAZOL از شرکت SLATE ادامه مطلب »

CILOSTAZOL از شرکت MYLAN

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CILOSTAZOL از شرکت MYLAN Abbreviated New Drug Application (ANDA): 077323 Company: …

CILOSTAZOL از شرکت MYLAN ادامه مطلب »

CILOSTAZOL از شرکت APOTEX INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CILOSTAZOL از شرکت APOTEX INC Abbreviated New Drug Application (ANDA): 077030 …

CILOSTAZOL از شرکت APOTEX INC ادامه مطلب »

CILOSTAZOL از شرکت ACTAVIS ELIZABETH

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CILOSTAZOL از شرکت ACTAVIS ELIZABETH Abbreviated New Drug Application (ANDA): 077028 …

CILOSTAZOL از شرکت ACTAVIS ELIZABETH ادامه مطلب »

CILOSTAZOL از شرکت TEVA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CILOSTAZOL از شرکت TEVA Abbreviated New Drug Application (ANDA): 077027 Company: …

CILOSTAZOL از شرکت TEVA ادامه مطلب »

CILOSTAZOL از شرکت HIKMA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CILOSTAZOL از شرکت HIKMA Abbreviated New Drug Application (ANDA): 077024 Company: …

CILOSTAZOL از شرکت HIKMA ادامه مطلب »

CILOSTAZOL از شرکت EPIC PHARMA LLC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CILOSTAZOL از شرکت EPIC PHARMA LLC Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CILOSTAZOL از شرکت EPIC PHARMA LLC ادامه مطلب »

CILOSTAZOL از شرکت CASI PHARMS INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CILOSTAZOL از شرکت CASI PHARMS INC Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CILOSTAZOL از شرکت CASI PHARMS INC ادامه مطلب »

CILOSTAZOL از شرکت IVAX SUB TEVA PHARMS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CILOSTAZOL از شرکت IVAX SUB TEVA PHARMS Abbreviated New Drug Application …

CILOSTAZOL از شرکت IVAX SUB TEVA PHARMS ادامه مطلب »

CILOSTAZOL از شرکت MYLAN PHARMS INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CILOSTAZOL از شرکت MYLAN PHARMS INC Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CILOSTAZOL از شرکت MYLAN PHARMS INC ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن