دارو ها

CEPHALEXIN از شرکت TEVA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEPHALEXIN از شرکت TEVA Abbreviated New Drug Application (ANDA): 063023 Company: …

CEPHALEXIN از شرکت TEVA Read More »

ADVIL DUAL ACTION WITH ACETAMINOPHEN از شرکت GLAXOSMITHKLINE

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ADVIL DUAL ACTION WITH ACETAMINOPHEN از شرکت GLAXOSMITHKLINE New Drug Application …

ADVIL DUAL ACTION WITH ACETAMINOPHEN از شرکت GLAXOSMITHKLINE Read More »

BUPROPION HYDROCHLORIDE از شرکت ANCHEN PHARMS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BUPROPION HYDROCHLORIDE از شرکت ANCHEN PHARMS Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

BUPROPION HYDROCHLORIDE از شرکت ANCHEN PHARMS Read More »

CEPHALEXIN از شرکت BARR

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEPHALEXIN از شرکت BARR Abbreviated New Drug Application (ANDA): 062827 Company: …

CEPHALEXIN از شرکت BARR Read More »

ADVIL CONGESTION RELIEF از شرکت GLAXOSMITHKLINE

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ADVIL CONGESTION RELIEF از شرکت GLAXOSMITHKLINE New Drug Application (NDA): 022565 …

ADVIL CONGESTION RELIEF از شرکت GLAXOSMITHKLINE Read More »

BUPROPION HYDROCHLORIDE از شرکت JUBILANT GENERICS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BUPROPION HYDROCHLORIDE از شرکت JUBILANT GENERICS Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

BUPROPION HYDROCHLORIDE از شرکت JUBILANT GENERICS Read More »

CEPHALEXIN از شرکت BARR

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEPHALEXIN از شرکت BARR Abbreviated New Drug Application (ANDA): 062826 Company: …

CEPHALEXIN از شرکت BARR Read More »

CEPHALEXIN از شرکت BARR

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEPHALEXIN از شرکت BARR Abbreviated New Drug Application (ANDA): 062826 Company: …

CEPHALEXIN از شرکت BARR Read More »

ADVIL COLD AND SINUS از شرکت GLAXOSMITHKLINE

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ADVIL COLD AND SINUS از شرکت GLAXOSMITHKLINE New Drug Application (NDA): …

ADVIL COLD AND SINUS از شرکت GLAXOSMITHKLINE Read More »

BUPROPION HYDROCHLORIDE از شرکت JUBILANT GENERICS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BUPROPION HYDROCHLORIDE از شرکت JUBILANT GENERICS Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

BUPROPION HYDROCHLORIDE از شرکت JUBILANT GENERICS Read More »

اسکرول به بالا