لیست داروهای مورد تایید FDA

CEFTRIAXONE SODIUM از شرکت HIKMA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTRIAXONE SODIUM از شرکت HIKMA Abbreviated New Drug Application (ANDA): 090701 …

CEFTRIAXONE SODIUM از شرکت HIKMA ادامه مطلب »

CEFTRIAXONE IN PLASTIC CONTAINER از شرکت BAXTER HLTHCARE

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTRIAXONE IN PLASTIC CONTAINER از شرکت BAXTER HLTHCARE Abbreviated New Drug …

CEFTRIAXONE IN PLASTIC CONTAINER از شرکت BAXTER HLTHCARE ادامه مطلب »

CEFTRIAXONE از شرکت SAMSON MEDCL

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTRIAXONE از شرکت SAMSON MEDCL Abbreviated New Drug Application (ANDA): 090057 …

CEFTRIAXONE از شرکت SAMSON MEDCL ادامه مطلب »

CEFTRIAXONE از شرکت HOSPIRA INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTRIAXONE از شرکت HOSPIRA INC Abbreviated New Drug Application (ANDA): 065232 …

CEFTRIAXONE از شرکت HOSPIRA INC ادامه مطلب »

CEFTRIAXONE از شرکت HOSPIRA INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTRIAXONE از شرکت HOSPIRA INC Abbreviated New Drug Application (ANDA): 065231 …

CEFTRIAXONE از شرکت HOSPIRA INC ادامه مطلب »

CEFTRIAXONE از شرکت CEPHAZONE PHARMA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTRIAXONE از شرکت CEPHAZONE PHARMA Abbreviated New Drug Application (ANDA): 065294 …

CEFTRIAXONE از شرکت CEPHAZONE PHARMA ادامه مطلب »

CEFTRIAXONE از شرکت TEVA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTRIAXONE از شرکت TEVA Abbreviated New Drug Application (ANDA): 065274 Company: …

CEFTRIAXONE از شرکت TEVA ادامه مطلب »

ACIPHEX از شرکت EISAI INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ACIPHEX از شرکت EISAI INC New Drug Application (NDA): 020973 Company: …

ACIPHEX از شرکت EISAI INC ادامه مطلب »

ACETAMINOPHEN AND CODEINE PHOSPHATE از شرکت NOSTRUM LABS INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ACETAMINOPHEN AND CODEINE PHOSPHATE از شرکت NOSTRUM LABS INC Abbreviated New …

ACETAMINOPHEN AND CODEINE PHOSPHATE از شرکت NOSTRUM LABS INC ادامه مطلب »

ACETAMINOPHEN AND CODEINE PHOSPHATE از شرکت NOSTRUM LABS INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ACETAMINOPHEN AND CODEINE PHOSPHATE از شرکت NOSTRUM LABS INC Abbreviated New …

ACETAMINOPHEN AND CODEINE PHOSPHATE از شرکت NOSTRUM LABS INC ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن