لیست داروهای مورد تایید FDA

ALLOPURINOL از شرکت SUPERPHARM

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ALLOPURINOL از شرکت SUPERPHARM Abbreviated New Drug Application (ANDA): 070951 Company: …

ALLOPURINOL از شرکت SUPERPHARM Read More »

ALLOPURINOL از شرکت SUPERPHARM

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ALLOPURINOL از شرکت SUPERPHARM Abbreviated New Drug Application (ANDA): 070950 Company: …

ALLOPURINOL از شرکت SUPERPHARM Read More »

ALLOPURINOL از شرکت SUN PHARM INDUSTRIES

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ALLOPURINOL از شرکت SUN PHARM INDUSTRIES Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

ALLOPURINOL از شرکت SUN PHARM INDUSTRIES Read More »

ALLOPURINOL از شرکت WATSON LABS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ALLOPURINOL از شرکت WATSON LABS New Drug Application (NDA): 018241 Company: …

ALLOPURINOL از شرکت WATSON LABS Read More »

ALLOPURINOL از شرکت MYLAN

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ALLOPURINOL از شرکت MYLAN Abbreviated New Drug Application (ANDA): 018659 Company: …

ALLOPURINOL از شرکت MYLAN Read More »

ALLOPURINOL از شرکت WATSON LABS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ALLOPURINOL از شرکت WATSON LABS New Drug Application (NDA): 018877 Company: …

ALLOPURINOL از شرکت WATSON LABS Read More »

ALLOPURINOL از شرکت WATSON LABS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ALLOPURINOL از شرکت WATSON LABS New Drug Application (NDA): 018785 Company: …

ALLOPURINOL از شرکت WATSON LABS Read More »

ALLOPURINOL از شرکت WATSON LABS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ALLOPURINOL از شرکت WATSON LABS New Drug Application (NDA): 018832 Company: …

ALLOPURINOL از شرکت WATSON LABS Read More »

ALLI از شرکت GLAXOSMITHKLINE CONS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ALLI از شرکت GLAXOSMITHKLINE CONS New Drug Application (NDA): 021887 Company: …

ALLI از شرکت GLAXOSMITHKLINE CONS Read More »

ALLERNAZE از شرکت LUPIN ATLANTIS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شودداروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ALLERNAZE از شرکت LUPIN ATLANTIS New Drug Application (NDA): 020120 Company: LUPIN …

ALLERNAZE از شرکت LUPIN ATLANTIS Read More »

اسکرول به بالا