لیست داروهای مورد تایید FDA

BUPROPION HYDROCHLORIDE از شرکت WATSON LABS INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BUPROPION HYDROCHLORIDE از شرکت WATSON LABS INC Abbreviated New Drug Application …

BUPROPION HYDROCHLORIDE از شرکت WATSON LABS INC ادامه مطلب »

CEPHALEXIN از شرکت ALKEM LABS LTD

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEPHALEXIN از شرکت ALKEM LABS LTD Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CEPHALEXIN از شرکت ALKEM LABS LTD ادامه مطلب »

AFAXIN از شرکت STERLING WINTHROP

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است AFAXIN از شرکت STERLING WINTHROP Abbreviated New Drug Application (ANDA): 083187 …

AFAXIN از شرکت STERLING WINTHROP ادامه مطلب »

CEPHALEXIN از شرکت HIKMA PHARMS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEPHALEXIN از شرکت HIKMA PHARMS Abbreviated New Drug Application (ANDA): 065444 …

CEPHALEXIN از شرکت HIKMA PHARMS ادامه مطلب »

CEPHALEXIN از شرکت HIKMA PHARMS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEPHALEXIN از شرکت HIKMA PHARMS Abbreviated New Drug Application (ANDA): 065444 …

CEPHALEXIN از شرکت HIKMA PHARMS ادامه مطلب »

BUPROPION HYDROCHLORIDE از شرکت ANCHEN PHARMS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BUPROPION HYDROCHLORIDE از شرکت ANCHEN PHARMS Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

BUPROPION HYDROCHLORIDE از شرکت ANCHEN PHARMS ادامه مطلب »

AEROSPORIN از شرکت GLAXOSMITHKLINE

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است AEROSPORIN از شرکت GLAXOSMITHKLINE Abbreviated New Drug Application (ANDA): 062036 Company: …

AEROSPORIN از شرکت GLAXOSMITHKLINE ادامه مطلب »

CEPHALEXIN از شرکت YUNG SHIN PHARM

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEPHALEXIN از شرکت YUNG SHIN PHARM Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CEPHALEXIN از شرکت YUNG SHIN PHARM ادامه مطلب »

CEPHALEXIN از شرکت YUNG SHIN PHARM

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEPHALEXIN از شرکت YUNG SHIN PHARM Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CEPHALEXIN از شرکت YUNG SHIN PHARM ادامه مطلب »

BUPROPION HYDROCHLORIDE از شرکت ACTAVIS LABS FL INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BUPROPION HYDROCHLORIDE از شرکت ACTAVIS LABS FL INC Abbreviated New Drug …

BUPROPION HYDROCHLORIDE از شرکت ACTAVIS LABS FL INC ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن