CLONIDINE HYDROCHLORIDE AND CHLORTHALIDONE

CLONIDINE HYDROCHLORIDE AND CHLORTHALIDONE از شرکت PAR PHARM

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLONIDINE HYDROCHLORIDE AND CHLORTHALIDONE از شرکت PAR PHARM Abbreviated New Drug …

CLONIDINE HYDROCHLORIDE AND CHLORTHALIDONE از شرکت PAR PHARM ادامه مطلب »

CLONIDINE HYDROCHLORIDE AND CHLORTHALIDONE از شرکت PAR PHARM

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLONIDINE HYDROCHLORIDE AND CHLORTHALIDONE از شرکت PAR PHARM Abbreviated New Drug …

CLONIDINE HYDROCHLORIDE AND CHLORTHALIDONE از شرکت PAR PHARM ادامه مطلب »

CLONIDINE HYDROCHLORIDE AND CHLORTHALIDONE از شرکت PAR PHARM

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLONIDINE HYDROCHLORIDE AND CHLORTHALIDONE از شرکت PAR PHARM Abbreviated New Drug …

CLONIDINE HYDROCHLORIDE AND CHLORTHALIDONE از شرکت PAR PHARM ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن