CLONAZEPAM

CLONAZEPAM از شرکت BARR

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLONAZEPAM از شرکت BARR Abbreviated New Drug Application (ANDA): 077194 Company: …

CLONAZEPAM از شرکت BARR ادامه مطلب »

CLONAZEPAM از شرکت PAR PHARM

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLONAZEPAM از شرکت PAR PHARM Abbreviated New Drug Application (ANDA): 077171 …

CLONAZEPAM از شرکت PAR PHARM ادامه مطلب »

CLONAZEPAM از شرکت ACCORD HLTHCARE

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLONAZEPAM از شرکت ACCORD HLTHCARE Abbreviated New Drug Application (ANDA): 077147 …

CLONAZEPAM از شرکت ACCORD HLTHCARE ادامه مطلب »

CLONAZEPAM از شرکت PRINSTON INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLONAZEPAM از شرکت PRINSTON INC Abbreviated New Drug Application (ANDA): 077856 …

CLONAZEPAM از شرکت PRINSTON INC ادامه مطلب »

CLONAZEPAM از شرکت SUN PHARM INDS INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLONAZEPAM از شرکت SUN PHARM INDS INC Abbreviated New Drug Application …

CLONAZEPAM از شرکت SUN PHARM INDS INC ادامه مطلب »

CLONAZEPAM از شرکت MYLAN

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLONAZEPAM از شرکت MYLAN Abbreviated New Drug Application (ANDA): 075150 Company: …

CLONAZEPAM از شرکت MYLAN ادامه مطلب »

CLONAZEPAM از شرکت SANDOZ

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLONAZEPAM از شرکت SANDOZ Abbreviated New Drug Application (ANDA): 074979 Company: …

CLONAZEPAM از شرکت SANDOZ ادامه مطلب »

CLONAZEPAM از شرکت WATSON LABS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLONAZEPAM از شرکت WATSON LABS Abbreviated New Drug Application (ANDA): 074964 …

CLONAZEPAM از شرکت WATSON LABS ادامه مطلب »

CLONAZEPAM از شرکت SANDOZ

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLONAZEPAM از شرکت SANDOZ Abbreviated New Drug Application (ANDA): 074925 Company: …

CLONAZEPAM از شرکت SANDOZ ادامه مطلب »

CLONAZEPAM از شرکت TEVA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLONAZEPAM از شرکت TEVA Abbreviated New Drug Application (ANDA): 074920 Company: …

CLONAZEPAM از شرکت TEVA ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن