CLOFIBRATE

CLOFIBRATE از شرکت USL PHARMA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLOFIBRATE از شرکت USL PHARMA Abbreviated New Drug Application (ANDA): 070531 …

CLOFIBRATE از شرکت USL PHARMA ادامه مطلب »

CLOFIBRATE از شرکت WATSON LABS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLOFIBRATE از شرکت WATSON LABS Abbreviated New Drug Application (ANDA): 071603 …

CLOFIBRATE از شرکت WATSON LABS ادامه مطلب »

CLOFIBRATE از شرکت SANDOZ

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLOFIBRATE از شرکت SANDOZ Abbreviated New Drug Application (ANDA): 072191 Company: …

CLOFIBRATE از شرکت SANDOZ ادامه مطلب »

CLOFIBRATE از شرکت TEVA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLOFIBRATE از شرکت TEVA Abbreviated New Drug Application (ANDA): 072600 Company: …

CLOFIBRATE از شرکت TEVA ادامه مطلب »

CLOFIBRATE از شرکت BANNER PHARMACAPS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLOFIBRATE از شرکت BANNER PHARMACAPS Abbreviated New Drug Application (ANDA): 073396 …

CLOFIBRATE از شرکت BANNER PHARMACAPS ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن