CLOBAZAM

CLOBAZAM از شرکت MSN

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLOBAZAM از شرکت MSN Abbreviated New Drug Application (ANDA): 213404 Company: …

CLOBAZAM از شرکت MSN ادامه مطلب »

CLOBAZAM از شرکت ACCORD HLTHCARE

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLOBAZAM از شرکت ACCORD HLTHCARE Abbreviated New Drug Application (ANDA): 212398 …

CLOBAZAM از شرکت ACCORD HLTHCARE ادامه مطلب »

CLOBAZAM از شرکت CELLTRION

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLOBAZAM از شرکت CELLTRION Abbreviated New Drug Application (ANDA): 211959 Company: …

CLOBAZAM از شرکت CELLTRION ادامه مطلب »

CLOBAZAM از شرکت LANNETT CO INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLOBAZAM از شرکت LANNETT CO INC Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CLOBAZAM از شرکت LANNETT CO INC ادامه مطلب »

CLOBAZAM از شرکت ALKEM LABS LTD

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLOBAZAM از شرکت ALKEM LABS LTD Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CLOBAZAM از شرکت ALKEM LABS LTD ادامه مطلب »

CLOBAZAM از شرکت LANNETT CO INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLOBAZAM از شرکت LANNETT CO INC Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CLOBAZAM از شرکت LANNETT CO INC ادامه مطلب »

CLOBAZAM از شرکت ALKEM LABS LTD

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLOBAZAM از شرکت ALKEM LABS LTD Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CLOBAZAM از شرکت ALKEM LABS LTD ادامه مطلب »

CLOBAZAM از شرکت MYLAN

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLOBAZAM از شرکت MYLAN Abbreviated New Drug Application (ANDA): 211259 Company: …

CLOBAZAM از شرکت MYLAN ادامه مطلب »

CLOBAZAM از شرکت ZYDUS PHARMS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLOBAZAM از شرکت ZYDUS PHARMS Abbreviated New Drug Application (ANDA): 211449 …

CLOBAZAM از شرکت ZYDUS PHARMS ادامه مطلب »

CLOBAZAM از شرکت TEVA PHARMS USA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLOBAZAM از شرکت TEVA PHARMS USA Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CLOBAZAM از شرکت TEVA PHARMS USA ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن