CLINDAMYCIN PHOSPHATE

CLINDAMYCIN PHOSPHATE از شرکت ALMAJECT

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLINDAMYCIN PHOSPHATE از شرکت ALMAJECT Abbreviated New Drug Application (ANDA): 062801 …

CLINDAMYCIN PHOSPHATE از شرکت ALMAJECT ادامه مطلب »

CLINDAMYCIN PHOSPHATE از شرکت ALMAJECT

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLINDAMYCIN PHOSPHATE از شرکت ALMAJECT Abbreviated New Drug Application (ANDA): 062800 …

CLINDAMYCIN PHOSPHATE از شرکت ALMAJECT ادامه مطلب »

CLINDAMYCIN PHOSPHATE از شرکت QUAD PHARMS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLINDAMYCIN PHOSPHATE از شرکت QUAD PHARMS Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CLINDAMYCIN PHOSPHATE از شرکت QUAD PHARMS ادامه مطلب »

CLINDAMYCIN PHOSPHATE از شرکت ABRAXIS PHARM

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLINDAMYCIN PHOSPHATE از شرکت ABRAXIS PHARM Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CLINDAMYCIN PHOSPHATE از شرکت ABRAXIS PHARM ادامه مطلب »

CLINDAMYCIN PHOSPHATE از شرکت FOUGERA PHARMS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLINDAMYCIN PHOSPHATE از شرکت FOUGERA PHARMS Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CLINDAMYCIN PHOSPHATE از شرکت FOUGERA PHARMS ادامه مطلب »

CLINDAMYCIN PHOSPHATE از شرکت FOUGERA PHARMS INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLINDAMYCIN PHOSPHATE از شرکت FOUGERA PHARMS INC Abbreviated New Drug Application …

CLINDAMYCIN PHOSPHATE از شرکت FOUGERA PHARMS INC ادامه مطلب »

CLINDAMYCIN PHOSPHATE از شرکت WOCKHARDT BIO AG

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLINDAMYCIN PHOSPHATE از شرکت WOCKHARDT BIO AG Abbreviated New Drug Application …

CLINDAMYCIN PHOSPHATE از شرکت WOCKHARDT BIO AG ادامه مطلب »

CLINDAMYCIN PHOSPHATE از شرکت PADAGIS US

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLINDAMYCIN PHOSPHATE از شرکت PADAGIS US Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CLINDAMYCIN PHOSPHATE از شرکت PADAGIS US ادامه مطلب »

CLINDAMYCIN PHOSPHATE از شرکت TEVA PARENTERAL

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLINDAMYCIN PHOSPHATE از شرکت TEVA PARENTERAL Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CLINDAMYCIN PHOSPHATE از شرکت TEVA PARENTERAL ادامه مطلب »

CLINDAMYCIN PHOSPHATE از شرکت WATSON LABS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLINDAMYCIN PHOSPHATE از شرکت WATSON LABS Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CLINDAMYCIN PHOSPHATE از شرکت WATSON LABS ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن