CIMETIDINE HYDROCHLORIDE

CIMETIDINE HYDROCHLORIDE از شرکت PHARM ASSOC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CIMETIDINE HYDROCHLORIDE از شرکت PHARM ASSOC Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CIMETIDINE HYDROCHLORIDE از شرکت PHARM ASSOC ادامه مطلب »

CIMETIDINE HYDROCHLORIDE از شرکت ANI PHARMS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CIMETIDINE HYDROCHLORIDE از شرکت ANI PHARMS Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CIMETIDINE HYDROCHLORIDE از شرکت ANI PHARMS ادامه مطلب »

CIMETIDINE HYDROCHLORIDE از شرکت AKORN

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CIMETIDINE HYDROCHLORIDE از شرکت AKORN Abbreviated New Drug Application (ANDA): 074664 …

CIMETIDINE HYDROCHLORIDE از شرکت AKORN ادامه مطلب »

CIMETIDINE HYDROCHLORIDE از شرکت ANI PHARMS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CIMETIDINE HYDROCHLORIDE از شرکت ANI PHARMS Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CIMETIDINE HYDROCHLORIDE از شرکت ANI PHARMS ادامه مطلب »

CIMETIDINE HYDROCHLORIDE از شرکت LUITPOLD

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CIMETIDINE HYDROCHLORIDE از شرکت LUITPOLD Abbreviated New Drug Application (ANDA): 074353 …

CIMETIDINE HYDROCHLORIDE از شرکت LUITPOLD ادامه مطلب »

CIMETIDINE HYDROCHLORIDE از شرکت HOSPIRA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CIMETIDINE HYDROCHLORIDE از شرکت HOSPIRA Abbreviated New Drug Application (ANDA): 074296 …

CIMETIDINE HYDROCHLORIDE از شرکت HOSPIRA ادامه مطلب »

CIMETIDINE HYDROCHLORIDE از شرکت TEVA PARENTERAL

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CIMETIDINE HYDROCHLORIDE از شرکت TEVA PARENTERAL Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CIMETIDINE HYDROCHLORIDE از شرکت TEVA PARENTERAL ادامه مطلب »

CIMETIDINE HYDROCHLORIDE از شرکت LANNETT CO INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CIMETIDINE HYDROCHLORIDE از شرکت LANNETT CO INC Abbreviated New Drug Application …

CIMETIDINE HYDROCHLORIDE از شرکت LANNETT CO INC ادامه مطلب »

CIMETIDINE HYDROCHLORIDE از شرکت G AND W LABS INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CIMETIDINE HYDROCHLORIDE از شرکت G AND W LABS INC Abbreviated New …

CIMETIDINE HYDROCHLORIDE از شرکت G AND W LABS INC ادامه مطلب »

CIMETIDINE HYDROCHLORIDE از شرکت VINTAGE PHARMS LLC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CIMETIDINE HYDROCHLORIDE از شرکت VINTAGE PHARMS LLC Abbreviated New Drug Application …

CIMETIDINE HYDROCHLORIDE از شرکت VINTAGE PHARMS LLC ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن