توصیه‌ های‌ تغذیه‌ ای‌ در ایام روزه داری در دوران کرونا

توصیه‌ های‌ تغذیه‌ ای‌ در ایام روزه داری در دوران کرونا باشگاه خبرنگاران جوان : زهرا عبداللهی گفت: در مــاه مبــارک رمضـان نیــز ماننــد همیشــه پیــروی از برنامــه غــذایی متنــوع و متعــادل یعنــی تــامین انــواع مختلفــی از مــواد غــذایی بــه تناســب بــا یکــدیگر و مقــادیر کــافی از مــواد مــورد نیــاز بــرای حفــظ ســلامت بــدن و …

توصیه‌ های‌ تغذیه‌ ای‌ در ایام روزه داری در دوران کرونا ادامه مطلب »