لیست داروهای مورد تایید FDA

AEROSPAN HFA از شرکت MYLAN SPECIALITY LP

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است AEROSPAN HFA از شرکت MYLAN SPECIALITY LP New Drug Application (NDA): …

AEROSPAN HFA از شرکت MYLAN SPECIALITY LP ادامه مطلب »

CEPHALEXIN از شرکت ORCHID HLTHCARE

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEPHALEXIN از شرکت ORCHID HLTHCARE Abbreviated New Drug Application (ANDA): 065326 …

CEPHALEXIN از شرکت ORCHID HLTHCARE ادامه مطلب »

CEPHALEXIN از شرکت ORCHID HLTHCARE

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEPHALEXIN از شرکت ORCHID HLTHCARE Abbreviated New Drug Application (ANDA): 065326 …

CEPHALEXIN از شرکت ORCHID HLTHCARE ادامه مطلب »

BUPROPION HYDROCHLORIDE از شرکت ACTAVIS LABS FL INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BUPROPION HYDROCHLORIDE از شرکت ACTAVIS LABS FL INC Abbreviated New Drug …

BUPROPION HYDROCHLORIDE از شرکت ACTAVIS LABS FL INC ادامه مطلب »

AEROSEB-HC از شرکت ALLERGAN HERBERT

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است AEROSEB-HC از شرکت ALLERGAN HERBERT Abbreviated New Drug Application (ANDA): 085805 …

AEROSEB-HC از شرکت ALLERGAN HERBERT ادامه مطلب »

BUPROPION HYDROCHLORIDE از شرکت ACTAVIS LABS FL INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BUPROPION HYDROCHLORIDE از شرکت ACTAVIS LABS FL INC Abbreviated New Drug …

BUPROPION HYDROCHLORIDE از شرکت ACTAVIS LABS FL INC ادامه مطلب »

CEPHALEXIN از شرکت ORCHID HLTHCARE

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEPHALEXIN از شرکت ORCHID HLTHCARE Abbreviated New Drug Application (ANDA): 065248 …

CEPHALEXIN از شرکت ORCHID HLTHCARE ادامه مطلب »

AEROSEB-DEX از شرکت ALLERGAN HERBERT

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است AEROSEB-DEX از شرکت ALLERGAN HERBERT Abbreviated New Drug Application (ANDA): 083296 …

AEROSEB-DEX از شرکت ALLERGAN HERBERT ادامه مطلب »

CEPHALEXIN از شرکت LUPIN

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEPHALEXIN از شرکت LUPIN Abbreviated New Drug Application (ANDA): 065234 Company: …

CEPHALEXIN از شرکت LUPIN ادامه مطلب »

BUPROPION HYDROCHLORIDE از شرکت SUN PHARM

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BUPROPION HYDROCHLORIDE از شرکت SUN PHARM Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

BUPROPION HYDROCHLORIDE از شرکت SUN PHARM ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن