لیست داروهای مورد تایید FDA

ACYCLOVIR از شرکت ZYDUS PHARMS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ACYCLOVIR از شرکت ZYDUS PHARMS Abbreviated New Drug Application (ANDA): 204314 …

ACYCLOVIR از شرکت ZYDUS PHARMS ادامه مطلب »

CEFTAZIDIME SODIUM IN PLASTIC CONTAINER از شرکت BAXTER HLTHCARE

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTAZIDIME SODIUM IN PLASTIC CONTAINER از شرکت BAXTER HLTHCARE Abbreviated New …

CEFTAZIDIME SODIUM IN PLASTIC CONTAINER از شرکت BAXTER HLTHCARE ادامه مطلب »

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت PVT FORM

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت PVT FORM Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت PVT FORM ادامه مطلب »

ACYCLOVIR از شرکت CADILA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ACYCLOVIR از شرکت CADILA Abbreviated New Drug Application (ANDA): 204313 Company: …

ACYCLOVIR از شرکت CADILA ادامه مطلب »

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت VITARINE

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت VITARINE Abbreviated New Drug Application (ANDA): 085850 …

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت VITARINE ادامه مطلب »

ACYCLOVIR از شرکت AMNEAL PHARMS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ACYCLOVIR از شرکت AMNEAL PHARMS Abbreviated New Drug Application (ANDA): 204605 …

ACYCLOVIR از شرکت AMNEAL PHARMS ادامه مطلب »

CEFTAZIDIME IN DEXTROSE CONTAINER از شرکت B BRAUN

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTAZIDIME IN DEXTROSE CONTAINER از شرکت B BRAUN New Drug Application …

CEFTAZIDIME IN DEXTROSE CONTAINER از شرکت B BRAUN ادامه مطلب »

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت PHOENIX LABS NY

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت PHOENIX LABS NY Abbreviated New Drug Application …

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت PHOENIX LABS NY ادامه مطلب »

ACYCLOVIR از شرکت HETERO LABS LTD V

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ACYCLOVIR از شرکت HETERO LABS LTD V Abbreviated New Drug Application …

ACYCLOVIR از شرکت HETERO LABS LTD V ادامه مطلب »

CEFTAZIDIME از شرکت AUROBINDO PHARMA LTD

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTAZIDIME از شرکت AUROBINDO PHARMA LTD Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CEFTAZIDIME از شرکت AUROBINDO PHARMA LTD ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن