دارو هایی که با حرف B شروع می شوند

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت PAR PHARM

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت PAR PHARM Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت PAR PHARM ادامه مطلب »

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت NEWTRON PHARMS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت NEWTRON PHARMS Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت NEWTRON PHARMS ادامه مطلب »

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت ALPHARMA US PHARMS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت ALPHARMA US PHARMS Abbreviated New Drug Application …

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت ALPHARMA US PHARMS ادامه مطلب »

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت PHARM ASSOC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت PHARM ASSOC Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت PHARM ASSOC ادامه مطلب »

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت PIONEER PHARMS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت PIONEER PHARMS Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت PIONEER PHARMS ادامه مطلب »

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت USL PHARMA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت USL PHARMA Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت USL PHARMA ادامه مطلب »

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت NYLOS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت NYLOS Abbreviated New Drug Application (ANDA): 085592 …

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت NYLOS ادامه مطلب »

BROMODIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE AND CODEINE PHOSPHATE از شرکت WOCKHARDT

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BROMODIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE AND CODEINE PHOSPHATE از شرکت WOCKHARDT Abbreviated New Drug …

BROMODIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE AND CODEINE PHOSPHATE از شرکت WOCKHARDT ادامه مطلب »

BROMOCRIPTINE MESYLATE از شرکت SANDOZ INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BROMOCRIPTINE MESYLATE از شرکت SANDOZ INC Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

BROMOCRIPTINE MESYLATE از شرکت SANDOZ INC ادامه مطلب »

BROMOCRIPTINE MESYLATE از شرکت LEK PHARM

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BROMOCRIPTINE MESYLATE از شرکت LEK PHARM Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

BROMOCRIPTINE MESYLATE از شرکت LEK PHARM ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن