دارو هایی که با حرف B شروع می شوند

BRYREL از شرکت SANOFI AVENTIS US

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BRYREL از شرکت SANOFI AVENTIS US New Drug Application (NDA): 017796 …

BRYREL از شرکت SANOFI AVENTIS US Read More »

BRYHALI از شرکت BAUSCH

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BRYHALI از شرکت BAUSCH New Drug Application (NDA): 209355 Company: BAUSCH …

BRYHALI از شرکت BAUSCH Read More »

BRUKINSA از شرکت BEIGENE

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BRUKINSA از شرکت BEIGENE New Drug Application (NDA): 213217 Company: BEIGENE …

BRUKINSA از شرکت BEIGENE Read More »

BROVANA از شرکت SUNOVION

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BROVANA از شرکت SUNOVION New Drug Application (NDA): 021912 Company: SUNOVION …

BROVANA از شرکت SUNOVION Read More »

BRONKOMETER از شرکت SANOFI AVENTIS US

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BRONKOMETER از شرکت SANOFI AVENTIS US New Drug Application (NDA): 012339 …

BRONKOMETER از شرکت SANOFI AVENTIS US Read More »

BRONKODYL از شرکت SANOFI AVENTIS US

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BRONKODYL از شرکت SANOFI AVENTIS US Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

BRONKODYL از شرکت SANOFI AVENTIS US Read More »

BRONKAID MIST از شرکت STERLING

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BRONKAID MIST از شرکت STERLING New Drug Application (NDA): 016803 Company: …

BRONKAID MIST از شرکت STERLING Read More »

BRONITIN MIST از شرکت WYETH CONS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BRONITIN MIST از شرکت WYETH CONS New Drug Application (NDA): 016126 …

BRONITIN MIST از شرکت WYETH CONS Read More »

BRONCHO SALINE از شرکت BLAIREX

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BRONCHO SALINE از شرکت BLAIREX New Drug Application (NDA): 019912 Company: …

BRONCHO SALINE از شرکت BLAIREX Read More »

BRONCHITOL از شرکت CHIESI

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BRONCHITOL از شرکت CHIESI New Drug Application (NDA): 202049 Company: CHIESI …

BRONCHITOL از شرکت CHIESI Read More »

اسکرول به بالا