CIMETIDINE

CIMETIDINE از شرکت TEVA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CIMETIDINE از شرکت TEVA Abbreviated New Drug Application (ANDA): 074463 Company: …

CIMETIDINE از شرکت TEVA ادامه مطلب »

CIMETIDINE از شرکت UPSHER SMITH LABS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CIMETIDINE از شرکت UPSHER SMITH LABS Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CIMETIDINE از شرکت UPSHER SMITH LABS ادامه مطلب »

CIMETIDINE از شرکت NOVITIUM PHARMA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CIMETIDINE از شرکت NOVITIUM PHARMA Abbreviated New Drug Application (ANDA): 074340 …

CIMETIDINE از شرکت NOVITIUM PHARMA ادامه مطلب »

CIMETIDINE از شرکت NOVITIUM PHARMA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CIMETIDINE از شرکت NOVITIUM PHARMA Abbreviated New Drug Application (ANDA): 074339 …

CIMETIDINE از شرکت NOVITIUM PHARMA ادامه مطلب »

CIMETIDINE از شرکت CYCLE PHARMS LTD

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CIMETIDINE از شرکت CYCLE PHARMS LTD Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CIMETIDINE از شرکت CYCLE PHARMS LTD ادامه مطلب »

CIMETIDINE از شرکت TEVA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CIMETIDINE از شرکت TEVA Abbreviated New Drug Application (ANDA): 074365 Company: …

CIMETIDINE از شرکت TEVA ادامه مطلب »

CIMETIDINE از شرکت IVAX SUB TEVA PHARMS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CIMETIDINE از شرکت IVAX SUB TEVA PHARMS Abbreviated New Drug Application …

CIMETIDINE از شرکت IVAX SUB TEVA PHARMS ادامه مطلب »

CIMETIDINE از شرکت IVAX SUB TEVA PHARMS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CIMETIDINE از شرکت IVAX SUB TEVA PHARMS Abbreviated New Drug Application …

CIMETIDINE از شرکت IVAX SUB TEVA PHARMS ادامه مطلب »

CIMETIDINE از شرکت IVAX SUB TEVA PHARMS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CIMETIDINE از شرکت IVAX SUB TEVA PHARMS Abbreviated New Drug Application …

CIMETIDINE از شرکت IVAX SUB TEVA PHARMS ادامه مطلب »

CIMETIDINE از شرکت WATSON LABS INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CIMETIDINE از شرکت WATSON LABS INC Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CIMETIDINE از شرکت WATSON LABS INC ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن