حمیدرضا خسروآبادی

AMBODRYL از شرکت PARKE DAVIS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است AMBODRYL از شرکت PARKE DAVIS New Drug Application (NDA): 007984 Company: …

AMBODRYL از شرکت PARKE DAVIS Read More »

AMBISOME از شرکت ASTELLAS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است AMBISOME از شرکت ASTELLAS New Drug Application (NDA): 050740 Company: ASTELLAS …

AMBISOME از شرکت ASTELLAS Read More »

AMBIEN CR از شرکت SANOFI AVENTIS US

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است AMBIEN CR از شرکت SANOFI AVENTIS US New Drug Application (NDA): …

AMBIEN CR از شرکت SANOFI AVENTIS US Read More »

AMBIEN از شرکت SANOFI AVENTIS US

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است AMBIEN از شرکت SANOFI AVENTIS US New Drug Application (NDA): 019908 …

AMBIEN از شرکت SANOFI AVENTIS US Read More »

AMBENYL از شرکت FOREST LABS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است AMBENYL از شرکت FOREST LABS New Drug Application (NDA): 009319 Company: …

AMBENYL از شرکت FOREST LABS Read More »

AMARYL از شرکت SANOFI AVENTIS US

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است AMARYL از شرکت SANOFI AVENTIS US New Drug Application (NDA): 020496 …

AMARYL از شرکت SANOFI AVENTIS US Read More »

AMANTADINE HYDROCHLORIDE از شرکت VINTAGE

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است AMANTADINE HYDROCHLORIDE از شرکت VINTAGE Abbreviated New Drug Application (ANDA): 077992 …

AMANTADINE HYDROCHLORIDE از شرکت VINTAGE Read More »

AMANTADINE HYDROCHLORIDE از شرکت ACTAVIS ELIZABETH

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است AMANTADINE HYDROCHLORIDE از شرکت ACTAVIS ELIZABETH Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

AMANTADINE HYDROCHLORIDE از شرکت ACTAVIS ELIZABETH Read More »

AMANTADINE HYDROCHLORIDE از شرکت BIONPHARMA INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است AMANTADINE HYDROCHLORIDE از شرکت BIONPHARMA INC Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

AMANTADINE HYDROCHLORIDE از شرکت BIONPHARMA INC Read More »

AMANTADINE HYDROCHLORIDE از شرکت ANDA REPOSITORY

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است AMANTADINE HYDROCHLORIDE از شرکت ANDA REPOSITORY Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

AMANTADINE HYDROCHLORIDE از شرکت ANDA REPOSITORY Read More »

اسکرول به بالا